ബ്രാന്റഡ് കമ്പനികളുടെ പടക്കങ്ങൾ

samakalikam
By samakalikam 0 Min Read

ഉന്നത ഗുണനിലവാരവും മിതമായ നിരക്കുമായി , വില്പന രംഗത്തെ അതികായകരായ നീലേശ്വരത്തെ പാലങ്ങാട്ട് പടക്കക്കട കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്നു . ബ്രാന്റഡ് കമ്പനികളുടെ പടക്കങ്ങളുമായി ഈ വർഷവും ഏറെ മുന്നിൽ …… ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു നീലേശ്വരം പാലങ്ങാട്ട് പടക്കക്കടയിലേക്ക് ….🧨💣💣💣🧨🧨🧨

MOB : 984773838

Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *